Visie en Missie

VISIE
Amersfoort is een aantrekkelijke stad om te wonen vanwege de centrale ligging in het land en goede infrastructurele en culturele voorzieningen. Ook is er ruimte voor verschillende bevolkingsgroepen en levensstijlen. Maar mensen ervaren ook minder prettige aspecten aan de buurt waarin ze wonen, zoals het gebrek aan sociale cohesie, vermindering van natuur, milieuvervuiling en problemen rond welzijn en gezond leven.

In Het Huis van Bartels werken vrijwilligers met elkaar in een gezamenlijke visie . De essentie van deze visie is om de verbintenis terug te vinden. En dit willen we verwezenlijken in een sociaal/cultureel/educatief/ecologisch project, waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf, met elkaar, met de buurt, met de wereld en met de natuur.

We willen een ontmoetingsplek creëren, waar wijkbewoners zich thuis voelen, in balans komen, zich gezond voelen, geïnspireerd bezig zijn, betrokken zijn, leren en ontwikkelen.

Het gaat om het creëren van een plek waar de centrale waarden heersen van in vriendschap en respect met elkaar samenleven, zorg voor elkaar en voor de buurt, en verantwoord omgaan met de ecologische leefomgeving. Waar ook ruimte is voor creativiteit, cultuur, educatie, eigen initiatief en privacy. Waar diversiteit én eigenheid de norm zijn.

We willen ons voor de leefomgeving inzetten vanuit waarden als inspiratie, coöperatie, respect, openheid en saamhorigheid .

MISSIE
De missie van Het Huis van Bartels is het opzetten van activiteiten, evenementen en projecten op sociaal/cultureel/educatief/ecologisch gebied ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk en directe omgeving.

DOELSTELLINGEN
Tot de doelgroep van de Stichting behoren bewoners, jong en oud, van de wijken Liendert-Rustenburg-Schuilenburg te Amersfoort.

De Stichting tracht haar missie te bereiken door:

  • Het behartigen van de belangen en behoeften op sociaal/cultureel/educatief/ecologisch gebied van bewoners van de wijk;
  • Het inzetten van werk- of activiteitgroepen, elk geleid door een door het bestuur aangestelde coach, die zelfstandig maar ook in synergie samenwerken;
  • Het organiseren van (wekelijkse-) activiteiten, evenementen en projecten voor jong en oud, die de leefbaarheid van de wijk bevorderen;
  • Het organiseren van educatieve workshops en lezingen;
  • Buurtbewoners te activeren en (meer) te laten participeren. Daarnaast zijn het enthousiasmeren van volwassenen en kinderen voor natuur in de stad en het bewust maken van het belang van natuur voor de mens belangrijke doelstellingen;
  • Samenwerken met lokale/stedelijke/provinciale/landelijke groen-, sociaal/maatschappelijke-, culturele organisaties, scholen, zorginstellingen, lokale middenstand, woningcorporaties, etc.;

Ter ondersteuning van haar doelstellingen werkt de Stichting Het Huis van Bartels met een Raad van Advies.